Rastrillo Outils Wolf DRM30

Rastrillo de 12 dientes Multi-Star