Rastrillo Outils Wolf DRM35

Rastrillo de 14 dientes Multi-Star